Ambitie

Onze school heeft vanuit de kaders van het bestuur als ambitie een missie en visie geformuleerd. Deze vormen de basis van ons handelen.

Missie

De Willem-Alexanderschool is een protestants-christelijke basisschool met een open karakter waarbij  kwalitatief goed onderwijs uitgangspunt is. Bij ons is iedereen welkom! Dit komt tot uiting in ons denken en handelen. ​ 

Op onze school vormt veiligheid de basis: voor kinderen, ouders en het team. Iedereen draagt bij aan een  positieve sfeer in de school. Het team is  kindgericht, waarbij grote betrokkenheid onvoorwaardelijk is. ​ 

Samenwerking met ouders is voor ons essentieel.  

Professionaliteit  is de grondhouding van waaruit wij werken. Wij hebben als team een gedeelde verantwoordelijkheid, wij vertrouwen op elkaars kunnen, wij werken samen en wij laten elkaar groeien. ​ 

​Visie

Identiteit​ 

Op de Willem-Alexanderschool zien wij veiligheid als een voorwaarde om je sociaal en cognitief optimaal te kunnen ontwikkelen. Het team creëert een leeromgeving die hiertoe uitdaagt. ​ 

Ieder kind is uniek met eigen talenten. Dit zien wij als uitgangspunt voor mogelijkheden en kansen. We stemmen ons onderwijs zo goed mogelijk af op de persoonlijke behoeften van de leerlingen. Dit betekent dat onze lessen adaptief zijn, met oog voor verschillen. ​ 

Ieder kind heeft een intrinsieke motivatie om zich te ontplooien. Wij stimuleren deze nieuwsgierige houding, zodat zij kunnen opgroeien tot kritische volwassenen die met een open blik de wereld in kijken. ​ 

Leren in de deze tijd 

Wij realiseren ons de samenleving waarin de Willem-Alexanderschool staat en betrekken deze om het onderwijs te versterken, tegelijkertijd voedt de school de directe omgeving. Wij staan aan de basis van een leven lang leren waarbij naast de inhoudelijke leeraspecten juist ook de eigentijdse vaardigheden voorop staan.  

Binnen ons onderwijsaanbod stimuleren wij eigenaarschap van leerlingen. Dit doen wij bijvoorbeeld door het werken met weektaken, het aanleren van reflecteren en het geven en ontvangen van feedback. Dit leerproces vinden wij net zo belangrijk als de opbrengsten.  

ICT speelt een belangrijke rol in ons onderwijs, als middel en als doel. Het aanleren van vaardigheden ten aanzien van mediawijsheid en digitale geletterdheid is geïntegreerd in ons onderwijsaanbod.  ​ 

Internationalisering​ 

Een kind haalt het meeste uit zichzelf als zijn omgeving daarin participeert, wat zijn achtergrond ook is. Samenwerking is hierin ons uitgangspunt. Wij voelen ons, samen met ouders en het kind verantwoordelijk voor de ontwikkeling en gaan uit van educatief partnerschap waarin het kind zelf ook zijn stem heeft. 

De omgeving van de Willem-Alexanderschool verandert. Wij zien een diversiteit aan culturen en een toename van het aantal kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond. De ervaring leert dat kinderen flexibel zijn in het aanleren van de Nederlandse taal. Wij kiezen er daarom voor het Nederlands als voertaal te gebruiken. Daarnaast zien wij het Engels als de gemeenschappelijke taal die in de omgeving gesproken wordt. Om kinderen in deze ontwikkeling mee te nemen, bieden wij van groep 1 tot en met groep 8 Engelse les aan.   

Duurzaamheid​ 

Duurzaamheid is een groot maatschappelijk thema. Daarom vinden wij dat dit een vaste plaats verdient binnen ons onderwijs. Wij werken met thema’s waarbij aandacht is voor onderwerpen die milieubewust gedrag stimuleren en ondernemen activiteiten waarbij de kinderen hun leefwereld ontdekken. Naast een inhoudelijke invulling vinden wij het minstens zo belangrijk om duurzaamheid voor te leven. Onze leerlingen zijn de wereldburgers van morgen. Wij hechten daarom waarde aan de voorbeeldfunctie die wij hebben.  

Duurzame inzetbaarheid van het personeel staat hoog in het vaandel. Teamsamenwerking is zeer belangrijk waarbij collega’s gebruikmaken van elkaars talenten en vaardigheden en deze inzetten voor persoonlijke groei.  

Wij voelen ons zeer verbonden met de school.  

In de nabije toekomst zal de Willem-Alexanderschool in aanmerking komen voor ver- of nieuwbouw. Wij hechten waarde aan het gebruik van duurzaam materiaal en streven naar een energieneutraal gebouw.  

Vernieuwing en Innovatie 

Wij vinden het belangrijk dat ons onderwijs aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelingen en vernieuwingen. Het is onze uitdaging om toekomstbestendig onderwijs te bieden waarin kinderen vaardigheden leren die zorgen dat zij zich staande kunnen houden in een veranderende samenleving. Hierbij denken wij aan: respect voor verschillende identiteiten/culturen, digitaal vaardig zijn, begrip hebben voor duurzaamheid en eigenaarschap nemen. 

De komende jaren werken wij toe naar gepersonaliseerd leren. Wij zien dit als een onderwijsvorm die recht doet aan de maatschappelijke ontwikkelingen en de positie van kinderen hierin.  ​