Adviesprocedure 2020-2021

De weg naar het voortgezet onderwijs 

De adviesprocedure is een traject dat zorgvuldig wordt doorlopen. De start begint in de groepen 7 en wordt geintensiveerd in de groepen 8 zodat er uiteindelijk een weloverwogen advies voor het Voortgezet Onderwijs gegeven kan worden. Bij de samenstelling van het advies  zijn de volgende personen betrokken: 

  • de leerkrachten van groep 7 en groep 8  

  • lid begeleidingsteam met groep 7 & 8 in portefeuille (de intern begeleider) 

  • de directie

Het advies wordt enerzijds gebaseerd op de cognitieve mogelijkheden van een leerling. De middelen die hiervoor gebruikt worden zijn de rapportkaarten en het leerlingvolgsysteem. Anderzijds wordt er gekeken naar de werkhouding en taakaanpak van een leerling. Hiervoor worden de observaties van de leerkrachten gebruikt en de gegevens van de rapportkaarten van de voorgaande jaren. De leerkrachten van groep 1 tot en met groep 8 dragen zorg voor het bijhouden van het leerlingdossier, het invoeren van de gegevens van het leerlingvolgsysteem en het maken van de rapportkaarten. De gegevens worden in groep 8 verder aangevuld en verzameld op het adviesformulier. In groep 8 wordt het verder aangevuld met de informatie van de entreetoets, de cito(proef)toets en de uitslagen van de methodetoetsen.  Dit adviesformulier wordt gebruikt bij de overleggen voor het maken van het schooladvies. Uiteindelijk wordt het adviesformulier door de ouders meegenomen bij de inschrijving op de school voor Voortgezet Onderwijs. Het is dus tevens een overdrachtsformulier voor de nieuwe school. 

Het tijdspad van de adviesprocedure ziet er als volgt uit: 

Groep 7 

Juni/Juli 

Pré-advies 

De voorlopige uitstroomindicatie wordt gemaakt met de leerkrachten van groep 7, groep 8 en de intern begeleider. Dit betreft een eerste indicatie van de uitstroom op basis van de resultaten van de methodetoetsen, de resultaten van het leerlingvolgsysteem (LVS) tot eind groep 7 en de werkhouding/ taakgedrag van de leerling. Deze voorlopige indicatie wordt aan ouders meegegeven tijdens de rapportavond aan het eind van groep 7. 

Groep 8 

Augustus/

september  

entreetoets 

Aan het begin van het schooljaar (3e schoolweek) wordt de entreetoets bij de leerlingen afgenomen. De afname duurt 5 ochtenden. In de 2e schoolweek vindt ook de informatieavond voor de ouders plaats waarin de hele adviesprocedure aan ouders uitgelegd wordt.  

Oktober 

gesprekken 

De uitslagen van de entreetoets komen binnen. Deze worden geanalyseerd en omgezet tot handelingsplannen om de leerlingen nog gericht extra te kunnen ondersteunen. De uitslagen worden besproken met de ouders tijdens individuele gesprekken. 

November/

December 

LVS 

In groep 8 worden in november de toetsen van het leerlingvolgsysteem gemaakt. Deze gegevens worden meegenomen op het adviesformulier Voortgezet Onderwijs (VO). Het voorlopig schooladvies wordt samengesteld en besproken met de intern begeleider en directeur aan de hand van het adviesformulier VO.  De gegevens van de LVS toetsen worden eveneens geanalyseerd en op basis hiervan kan de ondersteuning aan de leerling worden aangepast. 

Januari 

Proef-Cito   

De leerlingen maken een Proef-Cito, de zogeheten proeftoets. De data voor de Proef-Cito zijn dinsdagochtend 7 januari, woensdagochtend 8 januari en donderdagochtend 9 januari. 

Scholen-

carrousel 

In de eerste week na de kerstvakantie vindt een informatiebijeenkomst voor ouders plaats waarin de VO scholen zich presenteren. Ouders kunnen intekenen op de scholen waar zij graag iets meer van willen weten. In de groepen 8 krijgen de leerlingen deze maand verdere uitleg over het VO. De wensen en de belangstelling van de leerlingen voor een VO school wordt door de leerkrachten geïnventariseerd. 

advies/

gesprekken 

De leerkrachten van groep 8 stellen deze maand samen met de intern begeleider en de directie de definitieve adviezen vast. Daarna volgen de adviesgesprekken. Deze vinden plaats op dinsdag 19 januari, woensdag 20 januari en donderdag 21 januari. Tijdens deze gesprekken krijgen de ouders het definitieve schooladvies te horen. 

Januari-

februari 

informatie/

dagen 

In januari (en februari) vinden de informatiedagen op de VO scholen plaats.  

Maart 

advies/

formulier 

Het adviesformulier VO en het aanmeldingsformulier voor de VO school worden meegegeven. Ouders kunnen hiermee hun kind aanmelden op de VO school van hun keuze. De leerkrachten vullen een onderwijskundig rapport in. Mocht er sprake zijn van een loting op een VO school omdat er te veel aanmeldingen zijn, dan start deze maand ook de tweede ronde voor de inschrijvingen. Of er sprake is van een loting is geheel afhankelijk van het aantal aanmeldingen op de betreffende school. De leerkracht van groep 8 kan hier helaas geen invloed op hebben.  

April 

Eind-Citotoets 

Deze maand wordt de Eindtoets van Cito gemaakt. De data zijn woensdagochtend 20 april, donderdagochtend 21 april en vrijdagochtend 22 april.   

Mei 

Overdracht 

De leerkrachten spreken met het VO over de overdracht van de leerlingen. De uitslagen van de Cito eindtoets worden bekend gemaakt. Als de uitkomst van deze toets hoger ligt dan het gegeven schooladvies, dan overweegt de basisschool het afgegeven advies. De basisschool kan het afgegeven advies handhaven, dit advies is tenslotte gebaseerd op de leerprestaties van een leerling over de afgelopen jaren of bij hoge uitzondering aanpassen. Ligt het toets niveau onder het niveau van het geadviseerde schooltype, dan wordt het schooladvies niet aangepast. Deze leerlingen krijgen in het VO de kans om te laten zien dat ze het geadviseerde onderwijstype aan kunnen.