Adviesprocedure 2023-2024

De weg naar het voortgezet onderwijs

De adviesprocedure is een traject dat zorgvuldig wordt doorlopen. De start is in de groepen 7 en wordt geïntensiveerd in de groepen 8, zodat er uiteindelijk een weloverwogen advies voor het Voortgezet Onderwijs gegeven kan worden. In groep 7 is er een voorlopig uitstroomprofiel /uitstroomindicatie meegegeven.  Dit betreft nog geen advies. 

Bij de samenstelling van het advies zijn de volgende personen betrokken: 

  • de leerkrachten van groep 7 en groep 8  
  • lid begeleidingsteam met groep 7 & 8 in portefeuille (de IB’er) 
  • de directeur en adjunct-directeur

Het uitstroomprofiel én het uiteindelijke advies wordt enerzijds gebaseerd op de cognitieve mogelijkheden van een leerling. De middelen die hiervoor gebruikt worden zijn de rapportkaarten en het leerlingvolgsysteem (IEP). Anderzijds wordt er gekeken naar de werkhouding, werktempo, huiswerkattitude en taakaanpak van een leerling. Hiervoor worden de observaties van de leerkrachten gebruikt en de gegevens van de rapportkaarten van de voorgaande jaren. De leerkrachten van groep 1 tot en met groep 8 dragen zorg voor het bijhouden van het leerlingdossier, het invoeren van de gegevens van het leerlingvolgsysteem en het maken van de rapportkaarten. De gegevens worden in groep 8 verder aangevuld en verzameld op het adviesformulier. Dit adviesformulier wordt aangevuld met de informatie van de IEP-toetsen (in oktober/november), de IEP Doorstroomtoets (februari) en de uitslagen van de methodetoetsen. Dit adviesformulier wordt gebruikt bij de besprekingen voor het vaststellen van het schooladvies. Uiteindelijk wordt het adviesformulier door de ouders meegenomen bij de inschrijving op de school voor Voortgezet Onderwijs. Het is dus tevens een overdrachtsformulier voor de middelbare school.  

Nieuw: de doorstroomtoets

Vanaf het schooljaar 2023/2024 maken alle kinderen in groep 8 de doorstroomtoets. Inhoudelijk verandert er niets aan de toets. Waarom dan toch een nieuwe naam? Omdat een kind zich na de basisschool doorontwikkelt op de middelbare school. De naam eindtoets klopte dus eigenlijk niet.  

Wat er wel verandert is dat kinderen de doorstroomtoets voortaan al in februari maken, direct nadat ze het schooladvies hebben gekregen. Bij een hogere score dan het advies van de leerkracht wordt dit in principe bijgesteld naar boven. Is de score lager? Dan verandert er niets.  

Nieuw is ook de landelijke aanmeldweek. Tijdens deze week melden alle achtstegroepers zich tegelijkertijd aan bij een middelbare school. Omdat alle kinderen zo vroeg hun definitieve advies hebben, kunnen zij zich gelijktijdig op hun juiste niveau aanmelden. Zo heeft iedereen evenveel kans op een plek op de school van hun keuze. 

Het tijdspad van de adviesprocedure ziet er als volgt uit*:

Groep 8     
Juni (vorig schooljaar, in groep 7)  Uitstroomprofiel  Het voorlopig uitstroomprofiel wordt gemaakt met de leerkrachten van groep 7, 8, de IB’er en een lid van het MT (directie). Dit betreft een eerste indicatie van de uitstroom op basis van de resultaten van de methodetoetsen, de resultaten van het LeerlingVolgSysteem (Cito en IEP) tot eind groep 7, en werkhouding/ taakgedrag/ werktempo/huiswerk van de leerling.
Oktober/november IEP-toets 1  De leerlingen maken de eerste IEP-toets in oktober/november. De resultaten worden geanalyseerd en omgezet tot handelingsplannen om de leerlingen nog gerichter te kunnen ondersteunen. 
Oktober/november Oudergesprekken  Naar aanleiding van de eerste periode in de klas, de uitslagen van methodetoetsen en de laatste IEP-toetsen. Zaken als taakaanpak, huiswerkattitude, werkhouding en motivatie worden hierin meegenomen.Er wordt nog geen advies gegeven. 
December t/m februari 

informatiedagen

lesjesmiddagen

brochures

In januari (en februari) vinden de informatiedagen en lesjesmiddagen op de VO-scholen plaats. Op school worden informatieboeken uitgedeeld met daarin een overzicht van alle middelbare scholen en uitleg over de adviserings- en aanmeldprocedure. In de klas liggen brochures van de middelbare scholen in de buurt. 
Januari  Voorlopig advies: oudergesprekken  De gegevens die tot nu toe verzameld zijn, worden meegenomen op het adviesformulier Voortgezet Onderwijs (VO). Het voorlopig schooladvies wordt in december samengesteld door de leerkrachten van groep 8, de IB-er en de directie aan de hand van het ingevulde adviesformulier. Het voorlopig schooladvies wordt tussen 10 en 31 januari gedeeld met ouders. 
Februari  Doorstroomtoets (voorheen Eindtoets)  In de eerste helft van februari maken alle kinderen de IEP doorstroomtoets. Dat gebeurt op school. Oefenen voor de toets gebeurt ook op school. Door de nieuwe planning is er nauwelijks tijd voor extra bijles en toetstraining tussen het schooladvies en de doorstroomtoets. Dit moet volgens het ministerie bijdragen aan de kansengelijkheid tussen leerlingen. 
  Definitieve advies  De leerkrachten van groep 8 stellen deze maand samen met de intern begeleider en de directie de definitieve eindadviezen vast. Bij een hogere score dan het advies van de leerkracht wordt dit in principe bijgesteld naar boven. Is de score lager? Dan verandert er niets. 
Maart aanmelden op het VO  Het adviesformulier VO en het aanmeldingsformulier voor de VO-school worden meegegeven. Ouders kunnen hiermee hun kind aanmelden op de VO school van hun 1e keuze. Hiervoor neemt u een pasfoto,  paspoort/BSN-nummer van uw kind(eren) mee.De leerkrachten vullen een (digitaal) onderwijskundig rapport in. Mocht er sprake zijn van een loting op een VO-school omdat er te veel aanmeldingen zijn, dan start deze maand ook de tweede ronde voor de inschrijvingen. Of er sprake is van een loting is geheel afhankelijk van het aantal aanmeldingen op de betreffende school. De leerkrachten van groep 8 hebben helaas geen invloed op het plaatsen van uw kind op een door u gewenste school.  
Mei/juni Warme overdracht De leerkrachten spreken met het VO over de overdracht van de leerlingen. 

*alle data zijn onder voorbehoud, andere updates en informatie wordt gedurende het jaar gepost op Social Schools.