Start 4-jarigen 

Wanneer uw kind een plek heeft gekregen op onze school wordt uw kind, eventueel in overleg met de intern begeleider, geplaatst in een van onze kleutergroepen. Bij de keuze voor een groep kijken we naar de groepsgrootte, de balans jongen/meisje, verdeling van groep 1 & 2 kinderen en de zorgbehoefte.  

De toekomstige leerkracht neemt ongeveer twee maanden voor de vierde verjaardag van uw kind telefonisch contact met u op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek vindt na schooltijd plaats. Tijdens dit gesprek kunnen u en uw kind kennismaken met de leerkracht, alvast een kijkje nemen in de klas en wordt er o.a. verteld waar de kapstok/speelzaal/wc zijn. U krijgt dan praktische informatie over de dagelijkse gang van zaken in de kleuterklas zoals het meegeven van een pauzehapje, de gymtijden, de oudergesprekken en u ontvangt zo nodig een inschrijfformulier voor de TSO. 

U krijgt ook een intakeformulier met een begeleidende brief mee en er wordt u gevraagd om dit formulier voor de start bij ons op school in te leveren bij de leerkracht. De inhoud van dit formulier wordt tijdens het eerste oudergesprek besproken, desgewenst kunt u hier ook eerder een afspraak voor maken. Ook kan het zijn dat wij u vanuit school eerder uitnodigen om het intakeformulier toe te komen lichten. Er wordt u tevens gevraagd toestemming te verlenen voor portretrecht. Ook dit formulier levert u in op school. 

Om de overgang tussen thuis, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf wat gemakkelijker te maken, mag uw kind, voorafgaand aan de vierde verjaardag, vijf dagdelen komen “oefenen”. Tijdens het kennismakingsgesprek spreekt u samen met de leerkracht geschikte momenten hiervoor af. Het oefenen heeft als doel dat uw kind kan wennen aan de kinderen, de leerkracht, het dagritme en de klas voordat het kind echt op school komt. U brengt uw kind dan in de groep en neemt vervolgens afscheid. Tijdens deze dagdelen is het belangrijk dat u als ouder bereikbaar bent.  

Met u wordt afgesproken wanneer uw kind definitief start; dat kan op de dag van de verjaardag, maar ook op de eerste werkdag daarna zijn. De vierde verjaardag van uw kind wordt niet op school gevierd. 

Kinderen die in december vier worden, beginnen meestal na de kerstvakantie. We doen dit omdat de maand december voor de meeste kinderen te druk en te spannend is om een goede start te maken. Kinderen die in juli en augustus jarig zijn komen voor de zomervakantie niet meer om te wennen, omdat de groep er na de vakantie weer heel anders uit gaat zien. Zij starten na de zomervakantie. De ouders van deze kinderen worden uitgenodigd voor de voorlichtingsavond die in de tweede schoolweek na de vakantie plaatsvindt. 

Mocht u vragen hebben m.b.t. de start van uw kind, dan kunt u contact opnemen met de Intern begeleider: Ineke Matthesius.(020 643 7980).