Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht beleidsorgaan dat bevoegd is tot het bespreken van alle onderwerpen die de algemene gang van zaken in de school betreffen. Op grond van het initiatiefrecht kan de MR aan de directie van de school voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. Daarnaast heeft de MR instemmingsrecht als het gaat om bijvoorbeeld het schoolplan, onderwijstijden en de schoolgids. Ook kan de MR gebruik maken van het adviesrecht bij bijvoorbeeld het meerjarig financieel beleid, de vakantieregeling en het organisatiebeleid.

De MR van de WAS bestaat uit een rechtstreeks gekozen vertegenwoordiging van vier leerkrachten en vier ouders. Leden worden gekozen voor een periode van drie jaar en zijn terstond herkiesbaar voor een tweede periode. Daarna worden verkiezingen gehouden en kunnen alle ouders en medewerkers zich kandidaat stellen. Alleen de directie van de school kan geen zitting nemen in de MR.

De vergaderingen zijn openbaar. Bij zaken die de school raken, kunnen ouders en medewerkers agendapunten aandragen via mr.waschool@gmail.com of door een van de leden aan te spreken.


De oudergeleding van de MR

Wij zijn vier betrokken ouders van kinderen die op de Willem-Alexanderschool zitten in alle verschillende jaren. Ieder met onze eigen professionele achtergrond willen we actief ons steentje bijdragen aan de school. We denken graag mee met de leerkrachten en directie over het beleid en de plannen van school met als gezamenlijk doel om de school zo een prettige, leuke en leerzame plek voor alle kinderen te laten zijn. Wij vertegenwoordigen samen alle ouders van school, waarbij we graag jullie mening en advies horen. Schiet een van ons even aan op het schoolplein of stuur een mail naar mr.waschool@gmail.com als u iets kwijt wil of een vraag hebt. 

Tse Jang Wong

Voorzitter

Michel Koning

Mirella Lamain

Floris Quant


De persooneelsgeleding van de MR

  • denkt graag mee over de kwaliteit van het onderwijs op de Willem-Alexanderschool;
  • is geïnteresseerd in en betrokken bij het vaststellen en waarborgen van ons beleid; 
  • vindt het belangrijk om onze collega's te vertegenwoordigen;
  • heeft samenwerking met ouders hoog in het vaandel staan. 

Maaike Pool

leerkracht groep 1-2d

Meer info

Evelien Bloksma

leerkracht groep 3a

Meer info

Maartje van der Meer

leerkracht groep 5b en 6a / evenementen coördinator

Meer info

Nina Wendels

leerkracht groep 8b / vertrouwenspersoon

Meer info

De Medezeggenschapsraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Bij deze bijeenkomsten denkt de MR mee met de directie over het schoolbeleid en vertegenwoordigt daarbij de stem van ouders en leerkrachten. 

Zie hieronder een overzicht van de belangrijkste onderwerpen in het afgelopen jaar:

·       Enquête TSO;
·       Verkeersveiligheid rondom Orion;
·       Oudercommunicatie;
·       Sociaal veiligheidsplan;
·       Vakantie/schooluren voor onder- en bovenbouw;
·       Ondersteuningsprofiel van de school;
·       Professionalisering van de tussentijdse opvang met bijbehorende prijsverhoging; 
·       Kwaliteitsontwikkeling;
·       Beleidsontwikkeling talentenonderwijs;
·       Oprichting vereniging/stichting activiteitencommissie;
·       Begroting WAS; 
·       Schoolgids.

Notulen MR vergaderingen