MR

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht beleidsorgaan dat bevoegd is tot het bespreken van alle onderwerpen die de algemene gang van zaken in de school betreffen. Op grond van het initiatiefrecht kan de MR aan de directie van de school voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. Daarnaast heeft de MR instemmingsrecht als het gaat om bijvoorbeeld het schoolplan, onderwijstijden en de schoolgids. Ook kan de MR gebruik maken van het adviesrecht bij bijvoorbeeld het meerjarig financieel beleid, de vakantieregeling en het organisatiebeleid.

De MR van de WAS bestaat uit een rechtstreeks gekozen vertegenwoordiging van vier leerkrachten en vier ouders. Leden worden gekozen voor een periode van drie jaar en zijn terstond herkiesbaar voor een tweede periode. Daarna worden verkiezingen gehouden en kunnen alle ouders en medewerkers zich kandidaat stellen. Alleen de directie van de school kan geen zitting nemen in de MR.

Op deze pagina worden na elke vergadering het verslag en de genomen besluiten gepubliceerd. De vergaderingen zijn openbaar. Bij zaken die de school raken kunnen ouders en medewerkers agendapunten aandragen via 
mr.waschool@gmail.com of door een van de leden aan te spreken. 
  
De samenstelling van de MR bestaat uit de volgende ouders:
Michel de Koning
Marlieke Lawrence-Dalebout
Mike Moolenbel, tevens GMR-lid
Floris Quant

En leerkrachten:
Cecilia de Bruyn, tevens GMR-lid
Jacqueline Sisselaar
Evelien Veenstra
Nina Wendels

De Medezeggenschapsraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar. 
Bij deze bijeenkomsten denkt de MR mee met de directie over het schoolbeleid en vertegenwoordigt daarbij de stem van ouders en leerkrachten. 


Zie hieronder een overzicht van de belangrijkste onderwerpen in het afgelopen jaar:
·       Enquête TSO;
·       Verkeersveiligheid rondom Orion;
·       Oudercommunicatie;
·       Sociaal veiligheidsplan;
·       Vakantie/schooluren voor onder- en bovenbouw;
·       Ondersteuningsprofiel van de school;
·       Professionalisering van de tussentijdse opvang met bijbehorende prijsverhoging; 
·       Kwaliteitsontwikkeling;
·       Beleidsontwikkeling talentenonderwijs;
·       Oprichting vereniging/stichting activiteitencommissie;
·       Begroting WAS; en 
·       Schoolgids.