Ons onderwijsaanbod

Hieronder staat een beschrijving van de gebruikte lesmethodes op de Willem-Alexanderschool.

Nederlandse taal

In de kleutergroepen wordt veel aandacht besteed aan de Nederlandse taal. De taal speelt dagelijks een grote rol in ons onderwijs. Vanaf groep 3 starten wij met gestructureerd taalaanbod vanuit de methode ‘Veilig Leren Lezen’ (de kim-versie). Door deze methode leren de kinderen lezen en schrijven. De klank en letter vormen het uitgangspunt. De kinderen leren steeds één nieuwe letter in combinatie met eerder aangeboden letters. Hierdoor komen ze sneller tot het vlot lezen van woorden, zinnen en korte teksten. Als de kinderen alle letters hebben geleerd, vieren wij het Letterfeest op school.

Vanaf groep 4 stappen wij over op de methode ‘Taalactief’. Deze methode biedt een volledige leerlijn taal, woordenschat en spelling. Deze methode biedt differentiatie op drie niveaus, de leerlingen verwerken de leerstof vanaf dag één op hun eigen niveau. Voor de taalbegaafde kinderen is er een plusboek met uitdagende opdrachten. Binnen de leerlijn taal worden de volgende domeinen behandeld: woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren, schrijven.

Taalactief Spelling bestaat uit twee leerlijnen: onveranderlijke woorden en werkwoorden.

Eind groep 6 wordt er gestart met de leerlijn werkwoordspelling. Voor leerlingen die moeite hebben met spelling gebruiken we de map speciale spellingbegeleiding met extra instructie en oefeningen.

De leerlijnen van taal en spelling zijn volledig op elkaar afgestemd. Er is veel aandacht voor woordenschat, de lessen zijn zo opgebouwd dat leerlingen meerdere keren in aanraking komen met de themawoorden. Voor kinderen met een beperkte woordenschat is er een aanvullend programma: woordenschat extra.

Indien nodig gebruiken we aanvullende materialen om het aanbod nog meer passend te maken bij de behoefte van het kind. Een voorbeeld hiervan is het materiaal van Zelfstandig Spellen.

Rekenen en Wiskunde

De methode ‘De wereld in getallen’ is het uitgangspunt voor ons aanbod op het gebied van rekenen en wiskunde. Deze methode biedt de leerstof aan met voorbeelden uit het dagelijks leven, het zogenaamde realistisch rekenen. Ze hanteren een dakpanconstructie in de opbouw van de lessen; oriënteren, begripsvorming, oefenen en automatiseren.

Na een centrale instructie gaan de leerlingen op hun eigen niveau aan de slag. Voor sommige kinderen is er een verlengde instructie en een bijwerkboek met extra oefeningen, voor anderen een plusboek met uitdagende opdrachten. Elk kind werkt daarnaast met een weektaak waarin de stof zelfstandig wordt verwerkt. De oefensoftware is een vast onderdeel van de weektaak.

Elk rekendomein (getallen, bewerkingen, meten/tijd/geld en verhoudingen) wordt op een vaste dag in de week behandeld. Ook wordt er in het programma ruimte gemaakt om langere tijd aan de weektaak te werken.

Wanneer een kind behoefte heeft aan meer instructie en inoefening van een bepaald onderdeel, maken we gebruik van onder andere de materialen van Maatwerk, Klokkijken met de hardloper of Redactiesommen.

De sterke rekenaars kunnen één keer per jaar deelnemen aan de Kangoeroewedstrijd. Een reken- en wiskundewedstrijd voor kinderen over de hele wereld.

Lezen

Vanaf groep 4 gebruiken we diverse methodes en middelen om het technisch lezen verder te ontwikkelen en leesplezier te bevorderen. De teksten uit de taalmethode Taalactief worden hiervoor ingezet, maar ook de methode 'Flits' wordt gebruikt in groep 4 en 5 voor correct, vlot en vloeiend lezen.

Wij maken gebruik van BOUW!, een digitaal interventieprogramma dat wordt ingezet voor kinderen in groep 2 t/m 4 die iets extra's nodig hebben om het lezen goed op gang te krijgen. Voor oudere kinderen die nog moeite hebben met correct en vlot lezen hanteren we de Ralfi-methode waarin de leerlingen in een klein groep een tekst door middel van voorlezen, koorlezen en doorlezen meermalen behandelen en zich eigen maken.

Lezen is een vast onderdeel op het rooster en wordt iedere dag gedaan. Ook zelfstandig lezen maakt hier een onderdeel van uit. Op school zijn boeken beschikbaar op verschillende niveaus en van verschillende genres.

We maken gebruik van het aanbod van de bibliotheek om het leesplezier te bevorderen. Regelmatig is er een leesbevorderingsproject waarbij er een kist met leesboeken wordt bezorgd dat gekoppeld is aan een thema of een bezoek aan de bibliotheek.

Begrijpend en studerend lezen

Vanaf halverwege groep 4 wordt de methode ‘Grip op lezen’ ingezet om het begrijpend en studerend lezen te bevorderen. Deze methode biedt een grote variatie aan tekstsoorten en uitleg van moeilijke woorden (woordenschat). Ze behandelen zeven leesstrategieën die in de praktijk hun waarde hebben bewezen.Deze strategieën zijn: doel bepalen, voorspellen, voorkennis ophalen, herstellen, vragen stellen, visualiseren en samenvatten. Vanaf groep 6 besteedt Grip op lezen ook aandacht aan studerend lezen. Zo wordt er geoefend met het vergelijken van informatie, meningen en opzoekvaardigheden.

Halverwege groep 6 starten we ook met de lessen uit de methode 'Blits'. Deze methode is specifiek gericht op het leren interpreteren van bronnen zoals; teksten uit informatieve boeken, grafieken, tabellen, cirkeldiagrammen en overige informatieve bronnen.

Oriëntatie op mens en wereld

Voor het vakgebied ‘oriëntatie op mens en wereld’ hanteert de Willem-Alexanderschool een thematische aanpak. Voor een uitgebreide uitleg van het aanbod bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuuroriëntatie verwijzen we u naar de pagina ‘thematisch werken’.

Naast het thematisch aanbod, gaan de kinderen in de groepen 5 en 6 wekelijks naar de Schooltuinen. Hier leren zij groente te oogsten en te verwerken. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeente. Ouders kunnen op vaste tijden ook zelf met hun kind hiernaartoe. 

Engels

De methode ‘Join in’ is een methode voor Engelse taal, die de leerlingen in beweging wil krijgen en veel afwisselende actieve werkvormen hanteert.  In de onderbouw ligt de nadruk op luisteren en reageren en in de bovenbouw komt hier ook spreken, lezen en schrijven bij.

De lessen bestaan uit een leerkracht-gebonden deel en een deel zelfstandig werken met een werkboek. Dit verwerkingsmateriaal is ingedeeld in drie niveaus. Elk kind start bij de 1-ster opdrachten, en werkt door naar het niveau dat hij/zij aankan.

Lichamelijke opvoeding

Alle kinderen krijgen op de Willem-Alexanderschool twee keer per week gymnastiek. De kleutergroepen gymmen een keer met de eigen leerkracht en een keer met de vakleerkracht gymnastiek. Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen twee keer per week gymnastiek van een vakleerkracht. Zij verzorgen een leerlijn die afgestemd is op de ontwikkeling van de kinderen. De lessen zijn afwisselend ingericht op spelonderdelen of toestelonderdelen.

Naast de wekelijkse gymlessen vinden we het belangrijk dat de kinderen leren dat bewegen hoort bij een gezonde levensstijl. Kinderen krijgen bij ons iedere dag buitenspeeltijd, in de onderbouw zelfs twee keer per dag. Daarnaast organiseren wij andere evenementen waarbij beweging centraal staat zoals: een sponsorloop, een sportdag, schaatsen voor water, een openingsdans bij de Kinderboekenweek en Koningsdag en de gemeentelijke sportdag voor groep 8.

Kunstzinnige oriëntatie

Voor de vakken handvaardigheid, tekenen, muziek en drama gebruiken we verschillende methodes, middelen en materialen. We hebben de beschikking over de methode 'Moet je doen' en een abonnement op de digitale methode ‘Laat maar leren’. Veel van de lessen zijn gekoppeld aan het thema dat op dat moment wordt behandeld in de klas.

Naast de reguliere lessen op school organiseren we ook projecten en excursies, zoals naar het Cobramuseum of het Concertgebouw. Daarnaast verzorgt Platform C regelmatig lessenseries voor ons. In deze lessen staat bijvoorbeeld muziek, zang, drama en/of literatuur centraal en sluit waar mogelijk aan bij de thema’s in de groepen.

ICT

Door de hele school leren onze leerlingen werken op Ipads (groep 1-2), en Chromebooks  (groep 3-8). We maken gebruik van diverse educatieve programma’s. Een voorbeeld hiervan is de technisch leesmethode Bouw!. Ook de diverse lesmethodes hebben aanvullende software waar de leerlingen dagelijks mee werken.

Tijdens de themalessen leren de kinderen zoeken naar geschikte informatie op het internet. Verder worden er andere vaardigheden geoefend zoals het maken van een presentatie of het werken met een tekstverwerkend programma. Ook het omgaan met de sociale en interactieve kant van IT heeft een belangrijke plek in ons aanbod.

Sociale en emotionele vorming

Wij zetten de Kanjertraining in voor het bevorderen van de sociale en emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met oefeningen die de sfeer in de klas goed houden (preventief) of verbeteren (curatief).

De Kanjertraining streeft de volgende doelen na:

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas
  • Het versterken van sociale vaardigheden bij leerlingen
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij conflicten en pesten
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen
  • Het bevorderen van actief burgerschap en integratie

Godsdienstonderwijs

De godsdienstige vorming is er op gericht leerlingen kennis te laten maken met de Christelijke tradities. Deze traditie krijgt vorm in Bijbelverhalen, vieringen en gesprekken over levensvragen gecombineerd met de actualiteit. Onze leerlingen leren ook over andere godsdiensten en levensbeschouwingen. We gebruiken de methode Trefwoord hiervoor.

Verkeer

Door de hele school gebruiken wij de methode van 'Veilig Verkeer Nederland'. Vanaf de kleuters leren de kinderen spelenderwijs omgaan met verkeersregels. In de groepen 4-8 gebruiken wij een digitale lesmethode in combinatie met werkboekjes. In groep 7 nemen de kinderen deel aan het theoretisch verkeersexamen. Zij krijgen dan een schriftelijke toets. Als zij deze toets goed hebben afgelegd, kunnen zij in groep 8 deelnemen aan het praktisch verkeersexamen op de fiets. Wanneer zij allebei de onderdelen goed hebben afgerond, ontvangen zij aan het eind van groep 8 een verkeersdiploma.