Ons onderwijsaanbod

Hieronder staat een beschrijving van de gebruikte lesmethodes op de Willem-Alexanderschool.

Nederlandse taal

In de kleutergroepen wordt veel aandacht besteed aan de Nederlandse taal. Taal speelt dagelijks een grote rol in ons onderwijs. Vanaf groep 3 starten wij met gestructureerd taalaanbod vanuit de methode ‘Veilig Leren Lezen’ (de kim-versie). Aan de hand van deze methode leren de kinderen lezen en schrijven. De klank en letter vormen het uitgangspunt. De kinderen leren steeds één nieuwe letter in combinatie met eerder aangeboden letters. Hierdoor komen ze sneller tot het vlot lezen van woorden, zinnen en korte teksten. Als de kinderen alle letters hebben geleerd, vieren wij het Letterfeest op school.

Vanaf groep 4 stappen wij over op de methode ‘Taalactief’. Deze methode biedt een volledige leerlijn woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren, schrijven en spelling. Taalactief biedt differentiatie op drie niveaus. De leerlingen verwerken de leerstof vanaf dag één op hun eigen niveau. Voor de taalbegaafde kinderen is er een plusboek met uitdagende opdrachten. 

'Taalactief Spelling' bestaat uit twee leerlijnen: onveranderlijke woorden en werkwoorden. Eind groep 6 wordt er gestart met de leerlijn werkwoordspelling. Voor leerlingen die moeite hebben met spelling gebruiken we de map speciale spellingbegeleiding met extra instructie en oefeningen.

De leerlijnen van taal en spelling zijn volledig op elkaar afgestemd. Er is veel aandacht voor woordenschat, de lessen zijn zo opgebouwd dat leerlingen meerdere keren in aanraking komen met de themawoorden. Voor kinderen met een beperkte woordenschat is er een aanvullend programma: woordenschat extra. In de groepen 1-5 gebruiken we voor de NT2 leerlingen 'LOGO 3000' voor de woordenschat.

Rekenen en Wiskunde

De leerlingen uit groep 3 werken met de rekenmethode 'Semsom'. Aanvankelijk rekenen gaat over optellen en aftrekken, redeneren, rekenen met getallen tot en met twintig en over formeel tellen met grotere getallen. Deze methode integreert doelgericht bewegen en spelen in iedere les. Onderzoek toont aan dat bewegend en spelend leren bijdraagt aan: een betere motivatie, een hogere concentratie en het beter onthouden van de lesstof. Iedere week werken de kinderen gericht aan één nieuw rekendoel. Stap voor stap werken de kinderen het nieuwe doel uit en verwerken de kinderen wat ze geleerd hebben.

De ‘De wereld in getallen’ is het uitgangspunt voor ons aanbod op het gebied van rekenen en wiskunde in de groepen 4 t/m 8. Deze methode biedt de leerstof aan met voorbeelden uit het dagelijks leven, het zogenaamde realistisch rekenen. In de opbouw van de lessen wordt een dakpanconstructie gehanteerd; oriënteren, begripsvorming, oefenen en automatiseren.

Na een centrale instructie gaan de leerlingen op hun eigen niveau aan de slag. Voor sommige kinderen is er een verlengde instructie, voor anderen zijn er uitdagende opdrachten. Elk kind werkt daarnaast dagelijks aan een digitale weektaak op maat waarin de stof zelfstandig wordt verwerkt. 

Per les staat steeds één lesdoel centraal. In de eerste les van de week wordt een nieuw doel geïntroduceerd, krijgen de kinderen instructie en maken ze de verwerking. In de tweede les werken ze meer zelfstandig aan dit doel, soms met een accentverlegging of verdieping van de stof. In de volgende twee lessen wordt een nieuw doel uit hetzelfde domein aangeboden. Dit zijn dus maximaal twee doelen per week. Op deze manier komen alle rekendomeinen (getallen, bewerkingen, meten/tijd/geld en verhoudingen) aan bod. 

Wanneer een kind behoefte heeft aan meer instructie en inoefening van een bepaald onderdeel, maken we gebruik van onder andere de materialen van Maatwerk, Klokkijken met de hardloper of Redactiesommen.

Lezen

Vanaf groep 4 gebruiken we diverse methodes en middelen om het technisch lezen verder te ontwikkelen en leesplezier te bevorderen. De teksten uit de taalmethode Taalactief worden hiervoor ingezet, maar ook de methode 'Flits' wordt gebruikt in groep 4 en 5 voor correct, vlot en vloeiend lezen.

Wij maken gebruik van BOUW!, een digitaal interventieprogramma dat wordt ingezet voor kinderen in groep 2 t/m 4 die iets extra's nodig hebben om het lezen goed op gang te krijgen. Voor oudere kinderen die nog moeite hebben met correct en vlot lezen hanteren we 'Connect lezen' en de 'Ralfi-methode' waarin de leerlingen in een kleine groep een tekst door middel van voorlezen, koorlezen en doorlezen meermalen behandelen en zich eigen maken.

Lezen is een vast dagelijks onderdeel op het rooster. Ook zelfstandig lezen maakt hier een onderdeel van uit. Wij hebben gekozen voor de Bibliotheek Op School (BOS). Op school zijn boeken beschikbaar op verschillende niveaus en van verschillende genres. 

We maken gebruik van het aanbod van de bibliotheek om het leesplezier te bevorderen. Regelmatig is er een leesbevorderingsproject waarbij er een kist met leesboeken wordt bezorgd dat gekoppeld is aan een thema of een bezoek aan de bibliotheek.

Begrijpend en studerend lezen

Vanaf halverwege groep 4 wordt de methode ‘Grip op lezen’ ingezet om het begrijpend en studerend lezen te bevorderen. Deze methode biedt een grote variatie aan tekstsoorten en uitleg van moeilijke woorden (woordenschat). Grip op lezen behandelt zeven leesstrategieën die in de praktijk hun waarde hebben bewezen. Deze strategieën zijn: doel bepalen, voorspellen, voorkennis ophalen, herstellen, vragen stellen, visualiseren en samenvatten. Vanaf groep 6 besteedt Grip op lezen ook aandacht aan studerend lezen. Zo wordt er geoefend met het vergelijken van informatie, meningen en opzoekvaardigheden.

Als aanvulling op Grip op lezen wordt vanaf groep 5 de methode 'Nieuwsbegrip' ingezet. Opdrachten uit deze methode worden soms als huiswerk meegegeven. 

Vanaf groep 7 starten we ook met de lessen uit de methode 'Blits'. Deze methode is specifiek gericht op het leren interpreteren van bronnen zoals; teksten uit informatieve boeken, grafieken, tabellen, cirkeldiagrammen en overige informatieve bronnen.

Schrijven

Ondanks dat er steeds meer digitaal wordt verwerkt, blijft de ontwikkeling van het schrift belangrijk. Niet alleen om vlot en leesbaar te kunnen schrijven maar ook ter bevordering van de fijne motoriek. Aan de hand van de methode ‘Pennenstreken’ leren de leerlingen vanaf groep 3 het blokschrift.

Wereldoriëntatie

Voor het vakgebied wereldoriëntatie gebruikt de Willem-Alexanderschool de methode 'Faqta'. 
De kinderen gaan op reis door het verleden met geschiedenis en ontdekken de wereld met aardrijkskunde en natuur. De kinderen leren in thema’s over allerlei onderwerpen. Ook krijgen zij lessen topografie en burgerschap.

Hoe we de thema's verder tot leven brengen leest u op de pagina ‘thematisch werken’.

In de groepen 5 en 6 gaan de kinderen wekelijks naar de schooltuinen. Hier leren zij groente te oogsten en te verwerken. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeente. Ouders kunnen hier op vaste tijden ook zelf met hun kind naar toe.  

Engels

De methode ‘Join in’ is een methode voor Engelse taal, die de leerlingen in beweging wil krijgen en veel afwisselende actieve werkvormen hanteert.  In de onderbouw ligt de nadruk op luisteren en reageren en in de bovenbouw komt hier ook spreken, lezen en schrijven bij.

De lessen bestaan uit een leerkracht-gebonden deel en een deel zelfstandig werken met een werkboek. Dit verwerkingsmateriaal is ingedeeld in drie niveaus. Elk kind start bij de 1-ster opdrachten en werkt door naar het niveau dat hij/zij aankan.

Lichamelijke opvoeding

Alle kinderen krijgen op de Willem-Alexanderschool twee keer per week gymnastiek. De kleutergroepen gymmen een keer met de eigen leerkracht en een keer met de vakleerkracht. Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen twee keer per week gymles van een vakleerkracht. Zij verzorgen een leerlijn die afgestemd is op de ontwikkeling van de kinderen. De lessen zijn afwisselend ingericht met spelonderdelen of toestelonderdelen.

Naast de wekelijkse gymlessen vinden we het belangrijk dat de kinderen leren dat bewegen hoort bij een gezonde levensstijl. Kinderen krijgen bij ons iedere dag buitenspeeltijd, in de onderbouw zelfs twee keer per dag. Daarnaast organiseren wij andere evenementen waarbij beweging centraal staat zoals: de sportdag, de Koningsspelen en de gemeentelijke sportdag voor groep 8.

Kunstzinnige oriëntatie

Voor de vakken handvaardigheid, tekenen, muziek en drama gebruiken we verschillende methodes, middelen en materialen. We hebben o.a. de beschikking over de digitale methode ‘Laat maar leren’.

Daarnaast draait iedere woensdag 'de Carrousel'; alle groepen krijgen in blokken afwisselend les van diverse vakleerkrachten. We bieden dit schooljaar lessen in techniek, beeldende vorming, yoga/mindfullness, drama, dans en muziek. De lessen sluiten waar mogelijk aan bij het actuele thema in de groep. 

Naast de reguliere lessen op school organiseren we ook projecten en excursies, zoals naar het Cobramuseum of het Concertgebouw. Daarnaast verzorgt Platform C regelmatig lessenseries voor ons. In deze lessen staat bijvoorbeeld muziek, zang, drama en/of literatuur centraal.

ICT

Door de hele school leren onze leerlingen werken op Ipads (groep 1-2), en Chromebooks  (groep 3-8). De diverse lesmethodes hebben aanvullende software waar de leerlingen dagelijks mee werken. Daarnaast maken we gebruik van diverse educatieve programma’s. Een voorbeeld hiervan is de technisch leesmethode Bouw!. Er is voor iedere leerling een Chromebook beschikbaar. 

Tijdens de themalessen van Faqta werken de kinderen op Chromebooks. Daarnaast leren de kinderen zoeken naar geschikte informatie op het internet. De kinderen leren werken met een tekstverwerkende programma en maken digitale presentaties. Mediawijsheid heeft met name in de bovenbouw een belangrijke plek in ons aanbod. 

Sociale en emotionele vorming

Wij zetten de 'Kanjertraining' in voor het bevorderen van de sociale en emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met oefeningen die de sfeer in de klas goed houden (preventief) of verbeteren (curatief).

De Kanjertraining streeft de volgende doelen na:

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas
  • Het versterken van sociale vaardigheden bij leerlingen
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij conflicten en pesten
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen
  • Het bevorderen van actief burgerschap en integratie 

Hier vindt u uitgebreidere informatie over de Kanjerschool.  

Godsdienstonderwijs

Godsdienstige vorming is er op gericht leerlingen kennis te laten maken met de christelijke tradities. Onze leerlingen leren daarnaast over andere godsdiensten en levensbeschouwingen. Onze methode 'Trefwoord' biedt bijbelverhalen, spiegelverhalen, liedjes en suggesties voor klassengesprekken. Ook onze vieringen worden samengesteld aan de hand van Trefwoord. 

Verkeer

Door de hele school gebruiken wij de methode van 'Veilig Verkeer Nederland'. Vanaf de kleuters leren de kinderen spelenderwijs omgaan met verkeersregels. In de groepen 4-8 gebruiken wij de digitale lesmethode van VVN in combinatie met werkboekjes. In groep 7 nemen de kinderen deel aan het theoretisch verkeersexamen. Zij krijgen dan een schriftelijke toets. Als zij deze toets goed hebben afgelegd, kunnen zij in groep 8 deelnemen aan het praktisch verkeersexamen op de fiets. Wanneer zij allebei de onderdelen goed hebben afgerond, ontvangen zij aan het eind van groep 8 een verkeersdiploma.