Onderwijskwaliteit

De Willem-Alexanderschool biedt de kinderen toekomstgericht, kwalitatief goed onderwijs waarbij wij de basisvakken niet uit het oog verliezen.  

Het team van de Willem-Alexanderschool is professioneel en ambitieus. Wij kijken kritisch naar ons onderwijs en durven dit te veranderen wanneer wij kansen zien. Wij behouden wat goed is en verbeteren waar nodig. Bij de kleutergroepen werken wij sinds een aantal jaar vanuit een rijke leeromgeving. Dit houdt in dat het onderwijs vanuit verschillende actuele thema's wordt vormgegeven waarbij de ontwikkelingsbehoeften van de kinderen centraal staat. De inzet van ontdekkend leren d.m.v. hoeken vinden wij hierbij belangrijk.Vanaf groep 2 wordt er binnen de thema's gewerkt met adaptieve weektaken die zijn afgestemd op het kind. 

Onze behoefte naar verbetering heeft ertoe geleid dat wij in schooljaar 2018-2019 zijn gestart met een nieuwe werkwijze waarbij wij overgestapt zijn van klassikaal onderwijs naar groepsdoorbroken werken. Het doel van dit vernieuwingsonderwijs is de organisatie van het onderwijs zo vorm te geven dat gepersonaliseerd leren een plaats krijgt. Kinderen zijn hierbij geen volgzame leerders maar nemen actief deel aan het eigen leerproces.

Verschillende visitaties helpen ons om de onderwijskwaliteit in kaart te brengen en waar nodig te verbeteren. De Raad van Toezicht en het College van Bestuur bezoeken onze school met regelmaat. Daarnaast vindt er ongeveer eens per 5 jaar een inspectiebezoek plaats. Tijdens het laatste bezoek in 2015 heeft de inspectie de Willem-Alexanderschool beoordeeld met een voldoende. Het gehele inspectierapport is terug te lezen via www.scholenopdekaart.nl.

Opbrengsten

Om de ontwikkelingen van uw kind te kunnen volgen, nemen wij verschillende toetsen af. Wij gebruiken methodegebonden toetsen om te bepalen of de aangeboden leerstof van de laatste periode is begrepen. De leerkrachten gebruiken de resultaten als signaleringsinstrument. Waar nodig wordt het onderwijs tijdelijk aangepast, bijvoorbeeld wanneer blijkt dat het kind de nieuwe stof nog niet onder de knie heeft. 

Bij de kleutergroepen wordt gedurende het hele jaar het observatieinstrument BOSOS gehanteerd om de kinderen goed te kunnen volgen. 

Bij de groepen 3 t/m 8 maken wij tweemaal jaarlijks gebruik van niet-methodegebonden toetsen om de ontwikkelingen van de kinderen in kaart te brengen. Wij gebruiken hiervoor het Leerlingvolgsysteem van IEP. Deze toetsen meten of de kinderen geleerde kennis en vaardigheden flexibel kunnen toepassen. De resultaten worden geanalyseerd en ingezet bij het ontwerpen van het onderwijs voor de komende periode. Daarnaast meten we met IEP de sociaal- emotionele ontwikkeling, de leeraanpak en het creatief vermogen.

Uitstroom

Aan het eind van groep 8, in april, wordt de eindtoets afgenomen. Scholen zijn hiertoe verplicht. Wij gebruiken hiervoor vanaf dit schooljaar de eindtoets van IEP. De resultaten van de eindtoets gebruiken wij om het schooladvies, dat in januari is gegeven, te bevestigen of in uitzonderlijke gevallen te heroverwegen.

In onderstaande tabel zijn onze gemiddelde Cito eindtoets scores van de afgelopen jaren afgezet tegen de gemiddelde landelijke scores. Vanaf schooljaar 2022-2023 vermelden wij hier de scores van de IEP eindtoets. 

 

 
schooljaar gemiddelde score Willem-Alexanderschool gemiddelde landelijke score
Cito    
2017-2018 539,3 535,6
2018-2019 539,7 535,7
2019-2020 geen score ivm corona geen score ivm corona
2020-2021 537,7 534,5
2021-2022 534 534,8
IEP    
2022-2023 84,1 81,8
Aan het eind van groep 8 stromen de kinderen uit naar verschillende onderwijstypen. Onderstaande tabel is een percentuele weergave van onze uitstroom in de laatste vijf schooljaren. 

 

 
onderwijstype 2018 2019 2020 2021 2022 2023
VWO 32% 37% 27% 29% 36% 50%
HAVO/VWO 15% 13% 21% 24% 14% 18%
HAVO 23% 9% 16% 13% 21% 13%
VMBO-T/HAVO 6% 15% 4% 7% 7% 8%
VMBO-T 15% 16% 17% 16% 4% 3%
VMBO B/K 9% 10% 15% 11% 18% 8%
PRAKTIJK 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Feedback & Klachten

Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs. Goede feedback helpt ons te verbeteren. Wij nemen uw feedback dan ook serieus.

Wij proberen altijd zo zorgvuldig mogelijk te werken. Echter waar mensen werken, gaan soms dingen mis. U bent altijd welkom om situaties met ons te bespreken. Bent u ontevreden over een aspect in de school? Wij vertrouwen erop dat u dit eerst met de betrokkenen bespreekt. Dit zal veelal gaan om de leerkracht van uw kind. Voegt dit voor u nog iets toe, dan kunt u een afspraak maken voor gesprek met de directie: Angelique Levy of Esther Geerling. U kunt hiervoor een afspraak maken d.m.v. het sturen van een e-mail: directie.willemalexander@ogamstelland.nl of administratie.willemalexander@ogamstelland.nl

Wanneer bovenstaande niet bevredigend/afdoende blijkt te zijn, dan is de klachtenregeling van toepassing. U kunt met uw klacht terecht bij een van de contactpersonen ongewenst gedrag in de school:

Nina Wendels (ma t/m vrij) tel: 020 647 2451 @: n.wendels@ogamstelland.nl

Monique Fraeyhoven (ma, woe, vrij) tel: 020 647 2451 @: m.fraeyhoven@ogamstelland.nl

Ook kunt u ervoor kiezen contact op te nemen met de bovenschoolse vertrouwenspersoon: mevrouw P. (Pepita) David, tel: 06 34 34 82 88 of p.david@planet.nl

Deze vertrouwenspersoon is door het bestuur van Onderwijsgroep Amstelland benoemd om deze taak uit te voeren en de belangen van de klager te behartigen. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk om belangenconflicten te voorkomen en zal vertrouwelijk met alle gegeven informatie omgaan, er is een beroepsgeheim. De vertrouwenspersoon kan u begeleiden bij het indienen van uw klacht bij de Klachtencommissie Christelijk Onderwijs.
Postbus 82324
2508 EH Den Haag

T: 070 386 16 97
E: info@gcbo.nl  
W : www.gcbo.nl

De volledige klachtenregeling kunt u hier vinden.