Klachten & feedback

Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs. Goede feedback helpt ons om ons onderwijs verder te verbeteren. Wij nemen uw feedback dan ook serieus.

Wij proberen altijd zo zorgvuldig mogelijk te werken. Echter waar mensen werken, gaan soms dingen mis. U bent altijd welkom om situaties met ons te bespreken. Bent u ontevreden over een aspect in de school? Wij vertrouwen erop dat u dit met de betrokkenen bespreekt. Dit zal veelal gaan om de leerkracht van uw kind. Wanneer u het daarna nog noodzakelijk vindt, kunt u een afspraak maken voor een gesprek met de directie. U mailt hiervoor naar: directie.willemalexander@ogamstelland.nl of administratie.willemalexander@ogamstelland.nl

Mocht het bovenstaande niet bevredigend/afdoende blijken te zijn, dan is de klachtenregeling van toepassing. U kunt met uw klacht terecht bij een van de contactpersonen ongewenst gedrag in de school:

Nina Wendels (ma t/m vrij) tel: 020 647 2451 @: n.wendels@ogamstelland.nl

Monique Fraeyhoven (ma, woe, vr; alleen in de ochtend) tel: 020 647 2451 @: m.fraeyhoven@ogamstelland.nl

Ook kunt u ervoor kiezen contact op te nemen met de externe vertrouwenspersoon: mevrouw P. (Pepita) David, tel: 06 34 34 82 88 of p.david@dtconnect.nl

Deze vertrouwenspersoon is door het bestuur van Onderwijsgroep Amstelland benoemd om deze taak uit te voeren en de belangen van de klager te behartigen. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk, om belangenconflicten te voorkomen en zal vertrouwelijk met alle gegeven informatie omgaan; er is een beroepsgeheim. De vertrouwenspersoon kan u begeleiden bij het indienen van uw klacht bij de Klachtencommissie Christelijk Onderwijs.
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
T: 070 386 16 97
E: info@gcbo.nl  
W : www.gcbo.nl

De volledige klachtenregeling kunt u hier vinden:

 

Meldcode 

Sinds 1 juli 2013 is de wet ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ van kracht. De meldcode beschrijft het plan van handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Het stappenplan geeft ondersteuning aan de school en maakt duidelijk wat er van de school wordt verwacht. Het doel is te helpen bij het herkennen van signalen die kunnen duiden op geweld/mishandeling. Door het consequent toepassen van de meldcode, is de verwachting dat leerlingen minder worden geconfronteerd met geweld en mishandeling.  

De vijf stappen van de meldcode zijn: 

  1. In kaart brengen van signalen  

  2. Collegiale consultatie en raadplegen van Veilig Thuis of een letseldeskundige 

  3. Gesprek voeren met ouders 

  4. Wegen van aard en ernst; Bij twijfel altijd opnieuw Veilig Thuis raadplegen 

  5. Beslissen: hulp organiseren en effecten volgen of melden en bespreken 

Scholen zijn verplicht een gecertificeerde aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling te hebben. Hij heeft een centrale rol in de stappen rond het signaleren en handelen bij vermoeden van geweld en mishandeling. Daarnaast houdt hij zicht op de procedure en de te doorlopen stappen van de meldcode. Op de Willem-Alexanderschool is één van de intern begeleiders tevens de aandachtsfunctionaris.  

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld