Missie & Visie

Vakantierooster

Ouderportaal

Aannamebeleid

Welkom op de Willem-Alexanderschool

Eigentijds onderwijs in een veilige omgeving.

De Willem-Alexanderschool is een protestants-christelijke middelgrote basisschool van ruim 460 leerlingen en valt binnen het bestuur Onderwijsgroep Amstelland. Onze school heeft een open karakter, iedereen is welkom ongeacht de culturele of religieuze achtergrond. Sinds geruime tijd zien wij een toename van kinderen met een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse. Hierom kan de Willem-Alexanderschool gerekend worden tot een multiculturele basisschool.

Voor de Willem-Alexanderschool is de gemeente Amstelveen bezig met het ontwikkelen van een nieuw Kindcentrum. Dit kindcentrum zal, zo als het er nu naar uitziet, gebouwd worden in Middenwaard – een nu nog braakliggend gebied tussen de wijken Groenelaan en Waardhuizen. Het zal nog zeker tot medio 2027 duren voor wij ons nieuwe gebouw kunnen betrekken. 

Bij ons staat een veilige (leer)omgeving voorop. Zowel voor kinderen, ouders als het schoolteam. Ons professionele team werkt vanuit een goed pedagogisch klimaat en zet kennis en kunde in om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het kind. 

Op onze school leert uw kind zich te ontwikkelen in een snel veranderende samenleving. Dit doen wij door het bieden van toekomstgericht onderwijs. Wij hechten veel waarde aan de basisvakken taal en rekenen. Wereldoriëntatie, kunst en cultuur zijn door middel van thematisch werken verankerd in onze aanpak. Daarnaast schenken wij aandacht aan vaardigheden als digitale geletterdheid, Engelse taal, samenwerken, problemen oplossen en flexibel leren en komen zo tegemoet aan de specifieke behoeften behorend bij deze nieuwe tijd. Wij zien in kinderen actieve leerders en spreken hen aan op de eigen verantwoordelijkheid. De ontwikkelbehoeften van de kinderen zijn uitgangspunt van het gepersonaliseerd leren, dat gestalte krijgt in onze nieuwe werkwijze.

Jezelf ontwikkelen is niet alleen cognitief leren maar ook groeien op sociaal-emotioneel gebied. Wij leren kinderen te kijken naar zichzelf, de rol die zij spelen binnen een groep en de invloed die zij hierop kunnen uitoefenen. De Kanjertraining ondersteunt ons hierin. Het schoolteam is opgeleid om vanuit deze methode te werken. Een positieve benadering vinden wij hierbij essentieel.

Een kind ontwikkelt zich het beste wanneer er een goede samenwerking bestaat tussen de school, ouders en andere betrokkenen. Wij werken graag vanuit verbinding met elkaar. Samen zorgen wij dat uw kind bij ons optimaal kan groeien. Zo kan het kind zich met een stevige basis verder ontwikkelen. 

Op deze website is meer informatie te vinden over de school. Neemt u gerust een kijkje. Een bezoek brengen aan de Willem-Alexanderschool is natuurlijk nog leuker. U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek en rondleiding door de school.