Samenwerking

Samenwerking met ouders is voor ons essentieel. Wij hechten veel waarde aan contact met ouders. Als de schooldeuren 's ochtends opengaan, bent u van harte welkom om in de klas van uw kind(eren) te komen kijken. Voor de leerkrachten is dit kindtijd, dit houdt in dat zij beschikbaar zijn voor de kinderen. Ook kunt u als ouder van dit moment gebruik maken om een korte vraag te stellen. Als u in gesprek wilt met de leerkracht is dit altijd mogelijk. U kunt hiervoor bij hen rechtstreeks een afspraak maken. 

Wij werken door de school met verschillende thema's die betrekking hebben op kust & cultuur en in de midden-, bovenbouw onze methodes voor wereldoriëntatie vervangen. Sommige thema's worden afgesloten met een presentatie of kijkochtend voor de ouders. U zult hiervoor worden uitgenodigd door de leerkracht.

Communicatie

Wij vinden het als school belangrijk ouders goed te informeren en daarnaast leuk om te delen waar wij dagelijks mee bezig zijn. Daarom werken wij sinds dit jaar met een ouderportaal: Social Schools. Dit portaal heeft verschillende functies, waaronder:

  • Een klassenpagina waarop de leerkrachten foto's plaatsen van activiteiten en belangrijke mededelingen doen die alleen voor de eigen groep bedoeld zijn. 

  • De nieuwsbrief: school verstuurt een aantal keer per jaar de WASlijn met daarin informatie over alles wat de komende periode belangrijk is. 

  • Een jaarkalender waar schoolactiviteiten gedurende een schooljaar in staan en klassenactiviteiten van de eigen kinderen. Ook kunnen ouders zich hier opgeven als hulpouder. 

  • De mogelijkheid tot het inplannen van eigen oudergesprekken tijdens rapportavonden. 

  • Direct contact tussen leerkracht en ouders. 

  • Absentmelden van kinderen. 

Oudergesprekken

Er zijn drie momenten in het jaar waarop oudergesprekken plaats vinden: in oktober, februari en juni/juli. Wij vinden het prettig u tweemaal per jaar te spreken: tijdens de kennismakingsgesprekken in oktober en het eerste rapportgesprek in februari. De laatste oudergesprekken zijn facultatief. Mocht u het rapport met de leerkracht willen bespreken, is dit mogelijk. Ook kan de leerkracht u uitnodigen voor dit laatste gesprek.

In groep 7 wordt bij het laatste rapportgesprek in juni/juli een indicatie voor het uitstroomprofiel in groep 8 besproken. Deze gesprekken worden daarom wél met alle ouders gevoerd. 

Adviesgesprekken

In groep 8 vinden de adviesgesprekken plaats in januari. Tijdens deze gesprekken wordt het definitieve advies van school besproken. De rapportgesprekken in februari en juni/juli gelden niet voor groep 8. De oudergesprekken in oktober gelden wel voor groep 8. Tijdens dit gesprek wordt de uitslag van de Entreetoets met de leerkracht besproken. 

Contact met school

Uiteraard zijn de geplande oudergesprekken niet de enige mogelijke contactmomenten. School en ouders weten elkaar tussentijds ook te vinden. Als u ergens over wilt praten, neem dan gerust contact op met de leerkracht. De leekracht kan besluiten om de intern begeleider ook uit te nodigen bij dit gesprek. 

Heeft u zelf specifieke vragen m.b.t. de ontwikkeling van uw kind? Neem dan contact op met een van de intern begeleiders: Ineke Matthesius (groep 1-2, 3), Severine Doornekamp (groep 4, 5, 6) of Judith van Ittersum (groep 7, 8).

Wilt u iets bespreken dat betrekking heeft op de hele school? Dan kunt u terecht bij de directie: Angelique Levy of Sabine Wirz.