Speerpunten

Passend bij de visie van de school, staan voor het schoolplan 2019-2023 de volgende speerpunten centraal:

1. Onderwijsvernieuwing: omvormen van de onderwijsorganisatie waardoor gepersonaliseerd leren mogelijk wordt. 

2. NT2 (Nederlands als tweede taal)Het beter tegemoet komen aan de ontwikkelingsbehoeften die kinderen met een NT2 achtergrond hebben.

3. ICT: Het uitbreiden van ICT-middelen ten behoeve van het leerproces en als communicatiemiddel en aanleren van vaardigheden als mediawijsheid en digitale geletterdheid. 

4. Zorgstructuur: Het verstevigen van de zorgstructuur in de school om Passend Onderwijs verder te verbeteren.

5. Teamontwikkeling: Inzetten op blijvende professionele ontwikkeling van het schoolteam.

Per speerpunt zijn doelen geformuleerd waar de school de komende vier jaren aan gaat werken. Deze periode noemen wij de schoolplanperiode. De uitwerking van deze doelen worden vastgelegd in een jaarplan en zijn terug te vinden in de schoolgids. Deze staat op de website.