Toekomstgericht onderwijs

Binnen ons onderwijsaanbod stimuleren wij eigenaarschap van leerlingen. Dit doen wij bijvoorbeeld door het werken met weektaken, het aanleren van reflecteren en het geven en ontvangen van feedback. Dit leerproces vinden wij net zo belangrijk als de leeropbrengsten. ICT speelt een belangrijke rol in ons onderwijs, als middel en als doel. 

Wij vinden het belangrijk dat ons onderwijs aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelingen en vernieuwingen. Het is onze uitdaging om toekomstbestendig onderwijs te bieden waarin kinderen vaardigheden leren die zorgen dat zij zich staande kunnen houden in een veranderende samenleving. Hierbij denken wij onder andere aan: respect voor verschillende identiteiten/culturen, digitaal vaardig zijn, begrip hebben voor duurzaamheid en eigenaarschap nemen. 

De nieuwe werkwijze

Om beter toekomstbestendig onderwijs te geven, zijn wij aan het begin van schooljaar 2018-2019 gestart met een pilot in groep 4. De omvorming van klassikaal onderwijs naar groepsdoorbrekend onderwijs, waarin plaats is voor gepersonaliseerd leren, is hierin ons uitgangspunt. De pilot is na een schooljaar geëvalueerd op vier verschillende pijlers: het welbevinden van de kinderen en het leerteam, tevredenheid onder ouders en opbrengsten. Na een succesvolle pilot is besloten deze organisatie uit te breiden. Op dit moment werken wij in de groepen 3 t/m 6 met deze nieuwe werkwijze. De komende jaren wordt dit verder uitgerold in de groepen 3 t/m 8. 

Organisatie

In de nieuwe werkwijze wordt groepsdoorbrekend gewerkt. De kinderen komen 's morgens in een eigen stamgroep bij elkaar. Na een korte dagopening werken zij gedurende de dag samen met de parallelgroep, de hele jaarlaag wordt dan als één groep beschouwd. De instructies krijgen zij in kleine (niveau)groepen. De instructie wordt afgestemd op de behoeften van de kinderen. De leerkracht bepaalt grotendeels welke instructie de kinderen krijgen. Daarnaast hebben kinderen zelf de regie: zij kiezen of er instructie nodig is. De leerkrachten houden dit proces goed in de gaten. Kinderen die geen instructie krijgen, zijn op het werkplein zelfstandig aan het werken. Zij worden hierbij ondersteund door twee onderwijsassistenten. Samen met de leerkrachten vormen zij het leerteam. Zij volgen het leerproces van de kinderen nauwkeurig. 

Door veelvuldig te reflecteren, leren de kinderen steeds meer eigenaarschap te nemen. Wij hechten veel waarde aan dit leerproces. Een verbetering hiervan leidt vanzelf tot betere (leer)opbrengsten. Voorbeelden van vragen die helpen reflecteren zijn: Heb ik de juiste instructiekeuze gemaakt? Heb ik mijn leertijd effectief benut? Waar liep ik tegenaan en hoe heb ik dat opgelost? De leerkrachten ondersteunen hen bij dit denkproces.

De nieuwe werkwijze zorgt voor een andere organisatiestructuur. Leerkrachten en ondersteuners vormen samen een leerteam en voelen zich met elkaar verantwoordelijk voor het onderwijs en de leerlingzorg. Wij hechten hierom veel waarde aan een goede, professionele samenwerking.